Twój koszyk: 0.00 PLN
Do kasy

Wartość: 0.00 PLN

Polski Angielski
Logowanie
Rejestracja

Zwroty, Gwarancja

Na podstawie punktu IX. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Regulaminu Sklepu Internetowego

IX. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży

 
9.1. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w niniejszym Rozdziale przysługuje wyłącznie Klientom będącym konsumentami i dotyczy zakupu Towarów z kategorii „Dostawa do domu” oraz Usługi Wycieczka LOT Kids opisanej w Załączniku nr 6.
 
9.2. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży wykonuje się w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub zawarcie Umowy sprzedaży Usługi. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży stanowi Załącznik A do niniejszego Regulaminu.
 
9.3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zwrot Towaru do Sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy sprzedaży. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy: PLL LOT S.A, AirKiosk.LOT, ul. Komitetu Obrony Robotników 43, 02-146, Warszawa
 
9.4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 
 9.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien znajdować się w oryginalnym opakowaniu wraz z wszystkimi dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży i zostać opakowany w sposób zapewniający ochronę Towaru przed uszkodzeniami w trakcie transportu.
 
9.6. Koszt opakowania i odesłania Towaru do Sprzedawcy ponosi Klient.
 
9.7. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Klienta jest wyłączone w przypadku, gdy:
 
.        Usługa została w pełni wykonana;
 
·         rozpoczęcie – za zgodą konsumenta – świadczenia Usługi przez Sklep Internetowy AirKiosk.LOT, nastąpiło przed upływem terminu 14 dni o którym mowa w pkt 9.2.
 
·         Klient dokonał zakupu Towarów lub Usług, które wykraczają poza standardową ofertę Sklepu Internetowego AirKiosk.LOT i zostały przygotowane na specjalne zamówienie Klienta z dostosowaniem do jego indywidualnych potrzeb;
 
·         Towar lub Usługa z uwagi na swój charakter lub szybkie zepsucie nie może zostać zwrócona,
 
 ·    zakupiony przez Klienta Towar został dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu Towaru do Klienta (np. perfumy, kosmetyki, alkohol, wyroby tytoniowe),
 
- Towar lub Usługa zostały zakupione w drodze aukcji publicznej
 
9.8. Zwrot płatności dokonanych przez Klienta za Zamówienie, w tym koszty dostawy, z  zastrzeżeniem postanowień pkt. 9.7 powyżej zostanie dokonany przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży z wykorzystaniem tej samej formy płatności, przy pomocy której nastąpiła płatność za Zamówienie.
 
9.9. W przypadku częściowego odstąpienia od Umowy sprzedaży Klient otrzyma zwrot płatności dokonanych przez Klienta za zwracaną część Zamówienia oraz zwrot kosztów dostawy w wysokości proporcjonalnej do zawracaj wartości Zamówienia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Klienta oświadczenia o częściowym odstąpieniu od Umowy sprzedaży z wykorzystaniem tej samej formy płatności, przy pomocy której nastąpiła płatność za Zamówienie.
 
X. Uprawnienie do Zwrotu Towaru lub Rezygnacji z Usługi
 
10.1. Klientowi przysługuje prawo do zwrotu Towaru lub rezygnacji z Usługi na zasadach określonych w Załącznikach dotyczących danego Towaru lub Usługi. Prawo do zwrotu Towaru lub Rezygnacji z Usługi, o których mowa w niniejszym Rozdziale nie dotyczy Towarów z kategorii „Dostawa do domu” i Usługi Wycieczka LOT Kids opisanej w Załączniku nr 6.
 
10.2. W przypadku zwrotu Towaru zwrot płatności dokonanych przez Klienta za zwrócony Towar, w tym kosztów dostawy w wysokości proporcjonalnej do wartości zwracanego Towaru zostanie dokonany przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Klienta zwróconego Towaru z wykorzystaniem tej samej formy płatności, przy pomocy której nastąpiła płatność za Towar lub Usługę. Nie ma możliwości zwrotu pieniędzy na inną kartę  płatniczą lub inny rachunek bankowy niż te, z których nastąpiła wcześniej płatność.
 
10.3. W przypadku rezygnacji z Usługi zwrot płatności dokonanych przez Klienta za Usługę, z której zrezygnował zostanie dokonany przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Klienta informacji o rezygnacji z Usługi z wykorzystaniem tej samej formy płatności, przy pomocy której nastąpiła płatność za Towar lub Usługę. Nie ma możliwości zwrotu pieniędzy na inną kartę  płatniczą lub inny rachunek bankowy niż te, z których nastąpiła wcześniej płatność.
 
10.4. Klient ponosi koszty przesyłki zwrotnej Towaru.
 
XI. Reklamacje
 
11.1. Reklamacje z tytułu niezgodności zakupionego Towaru lub Usługi z Umową sprzedaży należy kierować na adres mailowy Sprzedawcy wskazany we właściwym Załączniku dotyczącym reklamowanego przez Klienta Towaru lub Usługi. 
 
11.3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni roboczych, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 
11.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, podać przyczynę reklamacji Towaru lub Usługi zakupionej w Sklepie Internetowym AirKiosk.LOT.
 
11.5. Sprzedawca nie jest producentem Towarów oferowanych w Sklepie Internetowym AirKiosk.LOT, dlatego też to producent Towarów ponosi wobec Klienta odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi sprzedanego Towaru na warunkach określonych w dokumencie gwarancyjnym oraz przez okres 12 miesięcy od daty zakupu Towaru. 
 
11.6. Uznanie reklamacji Towaru powoduje naprawę lub wymianę Towaru na Towar wolny od wad a w przypadku gdy nie będzie to możliwe, także z powodu niedostępności Towaru u Dostawcy, Sprzedawca dokona zwrotu na rzecz Klienta równowartości zareklamowanego Towaru.
 
11.7. Uznanie reklamacji Usługi dotyczącej niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi powoduje zwrot na rzecz Klienta całości lub części równowartości ceny zareklamowanej Usługi.
 
11.8. W przypadku uznania reklamacji PLL LOT zwraca Klientowi koszty odesłania reklamowanego Towaru. Zwrot należności nastąpi z wykorzystaniem tej samej formy płatności, przy pomocy której nastąpiła płatność za zakup Towaru. Nie ma możliwości zwrotu pieniędzy na inną kartę  płatniczą lub inny rachunek bankowy niż te, z których nastąpiła wcześniej płatność.
 
11.9. Przedmiotem reklamacji nie mogą być różnice w wyglądzie zamówionego przez Klienta Towaru oglądanego na stronie Sklepu Internetowego AirKiosk.LOT - www.airkiosk.lot.com z faktycznym wyglądem tego Towaru dostarczonym Klientowi, które mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.
 
XII. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego AirKiosk.LOT
 
12.1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego AirKiosk.LOT, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 
12.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego AirKiosk.LOT.
 
12.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego AirKiosk.LOT Klient może zgłaszać pisemnie na adres: PLL LOT S.A. Sklep Internetowy AirKiosk.LOT, 02-146 Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 43 lub mailowo pod adres airkiosk@lot.com
 
12.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego AirKiosk.LOT.