Twój koszyk: 0.00 PLN
Do kasy

Wartość: 0.00 PLN

Polski Angielski
Logowanie
Rejestracja

Regulamin Aukcji

Załącznik nr 9

Zasady prowadzenia Aukcji w Sklepie internetowym Airkiosk.LOT

1.Klient może za pośrednictwem Sklepu Internetowego dokonać zakupu wybranych Towarów lub Usług dostępnych w Sklepie Internetowym w drodze sprzedaży aukcyjnej prowadzonej w formie Transakcji Licytacyjnej lub Transakcji Licytacyjnej z opcją „Kup teraz”.

1.1.W ramach Transakcji Licytacyjnej Sprzedający poprzez wystawienie Towaru lub Usługi zaprasza do składania ofert celem zawarcia umowy z Uczestnikiem Aukcji, który zaoferował najwyższą cenę,

1.2.W ramach Transakcji Licytacyjnej z opcją „Kup Teraz” Uczestnik Aukcji poprzez wybranie opcji „Kup Teraz” ma możliwość natychmiastowego nabycia wystawionego Towaru lub Usługi za stałą, z góry określoną przez Sprzedającego cenę.

3.Ogłoszenie Aukcji następuje z chwilą umieszczenia na platformie aukcyjnej Sklepu Internetowego Towaru lub Usługi z oznaczeniem „Licytuj” lub „Kup teraz”.

 

4.Uczestnik Aukcji bierze udział w Aukcji poprzez złożenie oferty kupna Towaru lub Usługi w Transakcji Licytacyjnej lub poprzez wybór opcji „Kup Teraz” w przypadku Transakcji Licytacyjnej z opcją „Kup Teraz”. Warunkiem dokonania każdej z powyższych czynności jest dokonanie rejestracji w Sklepie Internetowym poprzez dokładne wypełnienie formularza rejestracji i założenie Konta na stronie http://www.airkiosk.lot.com.

5.Przystępując do Transakcji Licytacyjnej, Licytant określa cenę maksymalną Towaru lub Usługi, którą w przypadku wygranej zobowiązuje się zapłacić. Oferowana cena nabycia Towaru lub Usługi nie może być niższa niż cena wywoławcza określona przez Sprzedającego oraz nie może być niższa od najwyższej oferowanej w danym momencie przez innego Licytanta. W trakcie Transakcji Licytacyjnych Licytant może zmieniać wysokość ceny maksymalnej, nie może jednak wskazać kwoty niższej niż najwyższa oferowana w tym momencie przez innego Licytanta.

6.Wysokość minimalnego postąpienia dla każdej Aukcji jest ustalana przez Sprzedającego i zależy od wartości przedmiotu Aukcji.

7.Zwycięzcą Transakcji Licytacyjnej jest Licytant, którego oferta obejmowała najwyższą cenę. Jeżeli kilku Licytantów złożyło oferty z taką samą najwyższą ceną – wygrywa Licytant, który pierwszy przystąpił do licytacji poprzez wskazanie najwyższej ceny.

8.Oferty złożone w licytacji są wiążące dla uczestników Transakcji tj. Sprzedającego i Licytantów do momentu zakończenia Transakcji albo do odrzucenia ich przez Sprzedającego. Odrzucenie oferty może nastąpić wyłącznie przed zakończeniem Transakcji:

a. na prośbę Licytanta albo

b. z powodu braku kontaktu z Licytantem (np. z powodu niepoprawnych danych) lub

c. w związku z zakończeniem Transakcji bez ustalania jej wyniku w trybie określonym w ust. 10 i 11 poniżej.

9.Oferta złożona przez Licytanta, którego Konto zostanie zawieszone przed zamknięciem Transakcji nie jest brana pod uwagę przy ustalaniu wyniku  Transakcji.

10.Zakończenie Aukcji następuje z upływem czasu, na który była przewidziana. Sprzedający może jednak w każdym czasie zamknąć  Transakcję, wówczas zwycięzców Aukcji ustala się według stanu na chwilę jej zakończenia.

11.W przypadku, gdy w trakcie trwania Aukcji złożone oferty nie przekroczyły ceny minimalnej, która jest jawna dla Uczestników Aukcji, Sprzedający  ma prawo do przedłużenia terminu trwania Aukcji lub do jej odwołania i ponownego rozpoczęcia w innym terminie.

12.Zawarcie umowy pomiędzy Sprzedającym a zwycięzcą licytacji następuje z chwilą przybicia, natomiast umowy pomiędzy Sprzedającym a Uczestnikiem aukcji, korzystającym z opcji „Kup Teraz”, następuje z chwilą potwierdzenia przez Uczestnika Aukcji skorzystania z tej opcji.

13.Niezwłocznie po przybiciu albo po potwierdzeniu przez Uczestnika Aukcji skorzystania z opcji „Kup Teraz”, Uczestnik Aukcji otrzymuje od Sprzedawcy wiadomość na adres poczty elektronicznej, wskazany w formularzu rejestracyjnym do Sklepu Internetowego, potwierdzającą zwycięstwo w Aukcji bądź dokonanie zakupu w Transakcji Licytacyjnej z opcją „Kup Teraz” wraz z wygenerowanym linkiem do koszyka, z którego należy dokonać płatności. Płatność ceny nabycia Towaru lub Usługi powinna być dokonana w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania wiadomości.

 

14.W przypadku, gdy cena nabycia Towaru lub Usługi nie zostanie zapłacona przez Zwycięzcę Aukcji lub Uczestnika Aukcji, który skorzystał z opcji „Kup Teraz” w terminie określonym w ust. 13 powyżej, Sprzedający jest uprawiona do odstąpienia od umowy sprzedaży i do ogłoszenia kolejnej Aukcji w wyznaczonym przez siebie terminie.

15.W przypadku sprzeczności z Regulaminem Sklepu Internetowego zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego Załącznika nr 9.