Twój koszyk: 0.00 PLN
Do kasy

Wartość: 0.00 PLN

Polski Angielski
Logowanie
Rejestracja

Regulamin Aukcji Bagażu

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIEODEBRANEGO BAGAŻU

 

Niniejszy regulamin („Regulamin”) wprowadzony przez Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. 17 Stycznia 43 (02-146 Warszawa), zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000056844, o nr NIP 522-000-23-34 i kapitale zakładowym 327 760 378,68 PLN (opłaconym w całości) („Sprzedawca”) określa zasady sprzedaży nieodebranego rejestrowego bagażu pasażerskiego wraz z zawartością, znajdującego się w posiadaniu Sprzedawcy („Bagaż”).

 

§ 1

Zasady ogólne

 

1.      Sprzedawca oświadcza, że na podstawie art. 787 § 2 w zw. z art. 777 § 2 w zw. z art. 551 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964.16.93 z późn. zm.) jest uprawiony do sprzedaży Bagażu na rachunek dotychczasowego właściciela.

2.      Sprzedawca oświadcza, że Bagaż podlegał kontroli służb granicznych i celnych oraz wolny jest od należności o charakterze celnym.

3.      Uczestnik aukcji lub innej przewidzianej Regulaminem formy sprzedaży przyjmuje do wiadomości, że informacja o zawartości Bagażu nie zostanie udostępniona przed zawarciem umowy sprzedaży.

4.      Sprzedaż Bagażu odbywa się na drodze aukcji lub w innej formie przewidzianej Regulaminem. Wybór miejsca, czasu i formy zbycia Bagażu należy do Sprzedawcy.

5.      Uczestnik aukcji lub innej przewidzianej Regulaminem formy sprzedaży zobowiązany jest przestrzegać poleceń Sprzedawcy pod rygorem odmowy udziału w sprzedaży Bagażu.

6.      Przystąpienie do aukcji lub oświadczenie o zamiarze nabycia Bagażu w innej formie przewidzianej niniejszym Regulaminem jest równoznaczne z zapoznaniem się, zrozumieniem i akceptacją warunków w nim ustanowionych.

7.      Sprzedawcy przysługuje prawo do zaprzestania lub ograniczenia sprzedaży Bagażu w dowolnym czasie bez podania przyczyny. Prezentacja Bagażu w jakiejkolwiek formie nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu właściwych przepisów, chyba że co innego wynika z wyraźnego oświadczenia Sprzedawcy.

8.      Informacja na temat dnia, godziny i miejsca przebiegu aukcji będą publikowane przez Sprzedawcę na stronie sklepu internetowego AirKiosk (http://airkiosk.lot.com).

9.      Aukcja nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 z późniejszymi zm.).

10.  W zakresie, w jakim sprzedaż Bagażu zostanie przeprowadzona w drodze aukcji za pośrednictwem sklepu internetowego AirKiosk, odpowiednie zastosowanie odnajdą przepisy Regulamin Sklepu Internetowego http://www.airkiosk.lot.com z dnia 01.09.2015 r., dostępnego na stronie http://airkiosk.lot.com/regulamin.

 

§ 2

Warunki i przebieg aukcji

 

1.      Uprawniona do wzięcia udziału w Aukcji jest każda osoba pełnoletnia.

2.      Aukcja prowadzona jest zgodnie z Zasadami prowadzenia Aukcji w Sklepie internetowym Airkiosk.LOT, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

3.      Dostawa Bagażu  jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polski pod adres wskazany przez Klienta na Koncie Klienta lub, w wypadku innego adresu niż na Koncie, pod adres wskazany w trakcie składania Zamówienia.

4.      Dostawa zakupionego Bagażu, odbywa się przesyłką kurierską na koszt Zamawiającego. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.      Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania przez PLL LOT.

 

§ 3

Postanowienia ogólne dotyczące odpowiedzialności

 

1.      Sprzedawca nie składa jakichkolwiek zapewnień co do zawartości, przeznaczenia, stanu oraz właściwości Bagażu.  

2.      Uprawnienia nabywcy z tytułu rękojmi zostają ograniczone do 1 roku.

3.      Na sprzedany Bagaż nie udziela się gwarancji.

4.  W przypadku ujawnienia w Bagażu, a przed jego wydaniem nabywcy przedmiotów, których posiadanie jest zabronione, takie rzeczy zostaną przez Sprzedawcę usunięte i postąpi on z nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Taki sam obowiązek obciążą nabywcę, jeżeli ujawnienie nastąpi do wydaniu Bagażu.

Załącznik nr 1. http://airkiosk.lot.com/informacja/73/regulamin-aukcji