Twój koszyk: 0.00 PLN
Do kasy

Wartość: 0.00 PLN

Polski Angielski
Logowanie
Rejestracja

Polityka Prywatności

I. Informacje ogólne
 
1. Niniejsza Polityka prywatności Sklepu Internetowego http://airkiosk.lot.com/ jest skierowana do Użytkowników Sklepu Internetowego i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki Użytkownika oraz zabezpieczenie danych osobowych. Brak akceptacji przez Użytkownika niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z usług Sklepu Internetowego, w tym składania Zamówień.
2. Regulamin Sklepu Internetowego jest dostępny pod następującym adresem: http://airkiosk.lot.com/regulamin
3. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego, a znajdujące się w Regulaminie definicje mają odpowiednie zastosowanie do niniejszej Polityki Prywatności, chyba że określone wyrażenia lub zwroty zostały bezpośrednio w niniejszej Polityce Prywatności zdefiniowane inaczej.
4. Administratorem danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych ) dalej RODO jest Usługodawca, tj. Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. z siedzibą w Warszawie,(02-146) przy ul. Komitetu Obrony Robotników 43, zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000056844, o numerze NIP 522-000-23-34 i kapitale zakładowym 62 430 548,32 PLN (opłaconym w całości).
 
II. Zbierane dane
 
1. Użytkownik może przeglądać Sklep Internetowy bez konieczności podawania swoich danych osobowych czy też bez konieczności dokonania rejestracji, z zastrzeżeniem postanowień punktu B poniżej [Dane zbierane automatycznie].
 
A. Dane w celu realizacji Zamówienia
 
1. Zgodnie z Regulaminem warunkiem złożenia Zamówienia przez Użytkownika jest m.in. podanie danych Użytkownika. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie, jednakże brak wskazania niektórych danych może uniemożliwić złożenie Zamówienia przez Użytkownika, gdyż Sprzedający nie będzie miał możliwości przyjęcia Zamówienia i skontaktowania się z Użytkownikiem w celu ustalenia szczegółów realizacji Zamówienia oraz ewentualnego zawarcia Umowy Sprzedaży, lub umowy świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar.
2. Usługodawca, Sprzedający oraz podmioty trzecie zbierają następujące dane Użytkownika: imiona i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej NIP (w szczególności w przypadku przedsiębiorców), adres e-mail, telefon kontaktowy, numer rejsu, numer rezerwacji, data wylotu, adres Dostawy Towaru, dane wymagane do realizacji płatności za Zamówienie. W celu odbioru Towaru u Sprzedającego lub w miejscu Dostawy Towaru, w przypadku uprzedniej zapłaty Ceny, Usługodawca, Sprzedający oraz podmioty trzecie mogą zbierać dodatkowo dane w postaci numer telefonu komórkowego Użytkownika.
3. Usługodawca zbiera dane Użytkownika w celu zawarcia z Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług i w związku z wykonywaniem tej umowy.
4. Sprzedający zbiera dane Użytkownika w celu zawarcia z nim Umowy Sprzedaży, jak również w związku z jej wykonywaniem.
5. Usługodawca, Sprzedający  pozyskuje następujące dane Użytkownika: imiona i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej NIP (w szczególności w przypadku przedsiębiorców), adres e-mail, telefon kontaktowy, numer rejsu, numer rezerwacji, data wylotu,  adres Dostawy Towaru, dane wymagane do realizacji płatności za Zamówienie. W celu odbioru Towaru u Sprzedającego lub w miejscu Dostawy Towaru, w przypadku uprzedniej zapłaty Ceny, Usługodawca, Sprzedający mogą zbierać dodatkowo dane w postaci numer telefonu komórkowego Użytkownika.
 
B. Dane zbierane automatycznie
 
1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Sklepu Internetowego automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, zainteresowania, wiek lub płeć Użytkownika. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”), system Google Analytics oraz system Mautic.
2. Pliki cookies, o których mowa w pkt. 1, to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia Użytkownika podczas przeglądania strony internetowej Sklepu Internetowego.
2.1. Pliki cookies zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia m.in.: 
a) podnoszenie jakości Usługi, 
b) poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych Towarów, 
c) tworzenie statystyk oglądalności,
d) śledzenie preferencji Użytkownika, 
e) utrzymywania sesji zalogowanego Użytkownika.
 
2.2. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Użytkownika.
2.3. Użytkownik może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies (blokowanie plików cookies), co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w urządzeniu Użytkownika.
2.4. Użytkownik, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych. Proces wyrażania zgody na wykorzystywanie plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki.
2.5. Użytkownik, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych lub usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki.
2.6. Usługodawca uprzedza, że zablokowanie lub usunięcie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji.
3. Google Analytics, o którym mowa w pkt. 1, to system analityki internetowej dający wgląd w ruch danych Sklepu Internetowego oraz danych demograficznych Użytkowników, stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych.3.1. Użytkownik, który nie wyraża zgody na działanie systemu Google Analytics powinien zastosować blokadę plików cookies.
4. Mautic, o którym mowa w pkt. 1, to plik wykorzystywany do monitorowania aktywności Użytkownika na witrynie internetowej lub do sprawdzania adresu e-mail odbiorcy treści wysyłanych przez Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej, kiedy wiadomość zawierająca plik Mautic jest otwarta.
5. Użytkownik, który nie wyraża zgody na działanie pliku Mautic powinien zastosować blokadę plików cookies. Wskutek blokady plików cookies Użytkownik będzie traktowany jako Użytkownik anonimowy, czyli taki któremu nie można przyporządkować żadnych preferencji, cech itp.
 
III. Wykorzystanie danych
 
1. Dane podane przez Użytkownika Usługodawca oraz Sprzedający wykorzystują do:
a) świadczenia usług i zapewnienia stosownej obsługi Użytkownika,
b) realizacji Zamówienia, zawarcia oraz wykonania Umowy Sprzedaży, lub umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar,
c) przyjmowania i rozpatrywania zastrzeżeń oraz zapytań Użytkowników,
d) wsparcia, realizacji procesów płatności,
e) w celu wykonania umowy, tj. wykorzystywanie w celach rachunkowych, księgowych, podatkowych i innych, 
e) dostosowania, pomiaru i ulepszania usług Sklepu Internetowego,
f) prowadzenia działań marketingowych.
2. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych (poprzez zaakceptowanie właściwej Klauzuli), dane Użytkownika będą wówczas zbierane i wykorzystywane przez Usługodawcę w przypadku wyrażenia zgody na udostępnienie danych, w celach przedstawienia oferty handlowej, przeprowadzenia konkursów i innych działań marketingowych.
3. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych w postaci wysyłania newslettera zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 243) dane Użytkownika będą wówczas zbierane i wykorzystywane przez Usługodawcę wyłącznie w przypadku wyrażenia stosownej zgody w tym celu.  Wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celach otrzymywania informacji handlowych oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych.
4. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników w Sklepie Internetowym, zbierania danych demograficznych o Użytkownikach, do personalizacji zawartości Sklepu Internetowego oraz do celów wskazanych w pkt. II.B, powyżej.
5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP Użytkowników odwiedzających Sklep Internetowy, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów Sklep Internetowy notuje najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego.
6. Użytkownik może odwołać swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, marketingowych w każdym czasie poprzez zmianę (odznaczenie) odpowiedniej opcji wyboru w ustawieniach jego Konta lub poprzez kontakt z Administratorem danych poprzez dowolny środek komunikacji.
7. Usługodawca zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze Sklepu Internetowego. Usługodawca zapewnia, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Użytkowników.
8. W reklamach zamieszczanych w Sklepie Internetowym mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.
9. Użytkownicy dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym mogą w ramach Konta wyrazić zgodę na  przypisanie historii zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym. 
10. Historia Zamówień to zakładka w indywidualnym koncie klienta w sklepie internetowym.
11. W przypadku założenia w przyszłości indywidualnego konta w sklepie internetowym http://airkiosk.lot.com historia dokonywanych zakupów będzie dostępna dla Klienta w utworzonym Koncie, zaś identyfikacja klienta nastąpi na podstawie adresu e-mail.
 
IV. Przekazywanie danych osobowych. Powierzenie i Udostępnienie danych  
 
1. Usługodawca może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników lub innych danych, o których mowa w niniejszej Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 28 RODO podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem, jak również usługi w zakresie optymalizacji przekazu oraz zarządzania kampaniami. Dane osobowe mogą ponadto zostać przekazane m.in. kurierom, ubezpieczycielom, instytucjom finansowym, podmiotom trzecim z którymi Użytkownik zawiera umowy świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar.
2. Usługodawca, Sprzedający, lub podmiot trzeci z którym Użytkownik zawiera umowy świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar może udostępnić dane Użytkownika organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, gdy zachodzą ku temu okoliczności uzasadnione przepisami prawa.
 
V. Prawo dostępu do danych osobowych
 
1. Użytkownikowi przysługuje prawo:
1. dostępu do treści danych osobowych (art. 15 RODO) przez żądanie udostępnienia lub przesłania kopii kompletu danych osobowych przetwarzanych przez PLL LOT S.A.
2. żądania sprostowania danych osobowych 
(art. 16 RODO) przez wskazanie nieprawidłowych danych osobowych, które go dotyczą
3. żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO); Administrator ma prawo odmówić usunięcia danych 
w wypadkach określonych przez prawo
4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) przez wskazanie, które dane powinny zostać ograniczone w zakresie przetwarzania
5. do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO) przez żądanie przygotowania i przekazania przez PLL LOT S.A. danych osobowych przekazanych przez Użytkownika do samego PLL LOT S.A. lub do innego administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego; przenoszeniu mogą podlegać jedynie dane uzyskane na podstawie zgody
6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, 
z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika, 
7. wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności 
w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO (art. 77 ust. 1 RODO)
2. Z chwilą zaakceptowania przez Użytkownika Zamówienia zmianie nie podlegają dane użyte w celu złożenia Zamówienia, w tym wystawienia dokumentu księgowego. Zmianie nie podlegają dane zbierane automatycznie.
3. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonywać po zarejestrowaniu się, a następnie zalogowaniu w Sklepie Internetowym przy użyciu Hasła oraz Loginu. Usługodawca oraz Sprzedający zastrzegają sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 
VI. Zabezpieczenie danych osobowych
 
1. Usługodawca, Sprzedający oraz podmioty trzecie jako administratorzy danych osobowych stosują środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane Ustawą o ochronie danych osobowych, w szczególności zabezpieczają dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
2. Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie odpowiednio zabezpieczyć Hasło przed ujawnieniem osobom trzecim.
3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność i ryzyko związanie z ujawnieniem Hasła osobom trzecim (także na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia Hasła przed dostępem osób trzecich) lub umożliwienie im korzystania z jego Konta w inny sposób.
4. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę oraz Sprzedającego o korzystaniu z jego Konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych stwierdzonych przez Użytkownika naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego.
5. Komunikacja pomiędzy Użytkownikiem a serwerem Sklepu Internetowego jest zaszyfrowana. Bezpieczeństwo przesyłu danych jest zapewnione dzięki stosowaniu protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer v3). SSL polega na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer obsługujący Sklep Internetowy. Informacja wysyłana z serwera Sklepu Internetowego do Użytkownika jest kodowana, a następnie dekodowana.
 
VII. Wyłączenie odpowiedzialności
 
1. Usługodawca nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Usługodawca przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Sklepu Internetowego, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Sklepu Internetowego oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W takim wypadku znajdzie zastosowanie pkt. VIII. 3 niniejszej Polityki Prywatności.
 
VIII. Kontakt
 
1. Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Usługodawcy wskazany w Regulaminie Sklepu Internetowego.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników można kontaktować się z Inspektorem Ochrony danych osobowych za pośrednictwm adresu e-mail: iod@lot.pl
3. Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.
4. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Polityki Prywatności w przypadku zaistnienia: 
5. (a) okoliczności Siły Wyższej, 
6. (b) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość, 
7. (c) zmiany oferty Sklepu Internetowego dotyczącej usług lub zmiany oferty Sprzedających zamieszczanej na stronie Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem że zmiany Polityki Prywatności mają na celu dostosowanie treści Polityki Prywatności do oferty i jej warunków. Usługodawca powiadomi Użytkownika o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Usługodawcy przez Użytkownika. Usługodawca powiadomi Użytkownika o każdorazowej zmianie Polityki Prywatności, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Usługodawcy przez Użytkownika (wskazany w danych rejestracyjnych wprowadzonych przez Użytkownika). Użytkownicy i Kupujący będą związani postanowieniami nowej Polityki Prywatności, o ile nie wypowiedzą Polityki Prywatności w terminie trzydzieści (30) dni od dnia ich powiadomienia o zmianie Polityki Prywatności. Zmiana Polityki Prywatności, w zakresie, w jakim jej postanowienia stosują się do Umów Sprzedaży, lub umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, nie zmienia treści Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Polityki Prywatności oraz w związku z Zamówieniami, które zostały złożone przed zmianą Polityki Prywatności.